BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Hva skjer på Etterstad videregående
Publisert  11.09.19
Sist endret  11.09.19
Undervisningsetaten søkte først om dispensasjon fra en del bestemmelser for å bygge nytt bygg E ved grensen mot vårt borettslag. Bygget var planlagt like høyt som Bygg D (høyblokka), men med samme utstrekning som bygg E.

Klikk for større bilde
Klikk for større bilde

Imidlertid var grunnlaget for denne søknaden at Etterstad Videregående ligger i indre by, og at det var Kommuneplanens bestemmelser for indre by som gjaldt. Dette er jo feil. I den reguleringsplanen som gjelder er det oppgitt nøyaktig hvor høyt bygget kan være. Plan- og bygningsetaten mente da at hvis dette skulle føres som byggesak måtte man redusere høyden til to etasjer + overetasje.

Dermed måtte Undervisningsbygg fremme et nytt reguleringsforslag. Det vil da ta minimum 1,5 år før man får et vedtak og kan fremme byggesak. Dokumentene i reguleringssaken kan leses på Plan- og bygningsetatens Saksinnssyn.


Slik er bygget tegnet. Det virker ikke så dominerende fra denne vinkelen, men bygget vil fremstå som omtrent dobbelt så høyt som dagens bygg sett fra Etterstad Nord.Borettslaget har med bistand fra advokatene i OBOS fremmet innvendinger, først og fremst mot høyden. Borettslagets uttalelse kan leses her.

Et hovedpoeng er at skoletomten har mange andre muligheter til utbygging enn bare å bygge nytt bygg E til erstatning for dagens.

Etterstad vel, der så godt som alle boligselskaper på Etterstad er medlemmer, har støttet våre innvendinger på høyden i sin uttalelse. Etterstad vel har også pekt på at regulering fra forrige utvidelse av skolen bl.a. sier at: "Eksisterende gangforbindelse fra park-/friområde frem til felles avkjørsel fra Etterstadsletta i området mellom Oslo kokk- og stuertskole og Oslo tekniske maritime skole skal opprettholdes."

Denne gangforbindelsen søkte Undervisningsetaten om dispensasjon fra, noe som ingen her fikk med seg i en tid før Saksinnsyn på nett.

Bydelsutvalget i Gamle Oslo har også uttalt seg. De sier bl.a. at: "Både av hensyn til naboer og av hensyn til siktlinjer mellom den gamle bebyggelsen fra 1930- og 1940-tallet vil Bydelsutvalget be om at man ser på hvordan utbygging kan gjennomføres med lavere høyder".
Hele uttalelsen kan lastes ned her.

En merkverdighet i reguleringssaken er at det også er forslag om å omregulere deler av vår eiendom, nemlig gangveien fra friområdet, forbi flangstangen og ned til Etterstadsletta. Dette vil eventuelt omreguleres fra boligformål til friområde. Siden det er helt uaktuelt for borettslaget å gjøre noe som er i konflikt med en regulering til friområde, er det vel ingen grunn til å miste søvn, men det skaper jo bekymring for hva hensikten kan være.

Riving
Mens man venter på ny reguleringsplan har det blitt gitt tillatelse til riving. Dette har ført til støy- og støvplager for de nærmeste blokkene. Opprinnelig informerte Undervisningsetaten om at det skulle jobbes til kl. 17.00 med riving. Dette ble senere endret til kl. 19.00 fire dager i uken. Da vi tok opp dette fikk vi tilbud om å velge mellom de to alternativene - et møte med beboere i de nederste blokkene mente enstemmig at 5 dager i uken var å foretrekke.

Det ser ut til at rivingen snart er gjennomført. Det neste som vil medføre ubehag for oss er spunting, da man skal prøve å sikre seg at veien (Etterstadsletta) ikke raser ut i byggegropen.


Dette er eksempel på spunting. Spuntene bankes ned i bakken, noe som selvfølgelig merkes godt i omgivelsene. I tillegg vil det bli pigging av grunnfundamenter. Det er gitt dispensasjon fra støyforskriften for sterkt støyende arbeid mellom 08.00 og 17.00 fram til 1. november. Det gjelder en del vilkår. Minst en time pause er et vilkår som er lett å forstå. Akkurat hva bydelslegen mener med "så skånsomt som mulig" er mer uklart. Men for de som er særlig følsomme for støy kan det være verdt å merke seg følgende vilkår (som er uthevet i vedtaket): "Berørte naboer med behov for alternativt oppholdssted, bør få tilbud om det". Dispensasjonen kan leses her.

Undervisningsetaten opplyser at de arbeider med et system der de som ønsker det kan få varsling på SMS når det skjer endringer. Det kommer til å bli holdt et nytt informasjonsmøte om ikke så lenge.