BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
RUNDSKRIV 1/2004
Publisert  28.05.04
Sist endret  28.05.04
 
BETALING I VASKERIENE.
Sammen med dette rundskrivet får du et betalingskort til bruk i vaskeriene. Disse kortene kan lades opp i en kontantautomat som blir plassert i Prix Etterstad senest 1. juni. I en overgangsperiode fra 1. juni til og med 6. juni kan kortene brukes, selv om saldoen på kortet er null. Priser og bruksanvisning er slått opp i vaskeriene.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, 2. JUNI KL. 18.00
Innkalling er sendt ut. Imidlertid var det ikke mulighet til å legge innkallingene ned i hver enkelt postkasse. Hvis noen ikke skulle ha fått sin innkalling, ta kontakt med styret. (Teksten i innkallingen er også tilgjengelig fra borettslagets hjemmeside, www.etterstadnord.no)

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING, 9. JUNI KL. 18.00
9. juni avholdes generalforsamling for å avgjøre spørsmålet om nye balkonger. Innkalling vil bli sendt ut senere. Av hensyn til de som har vært forhindret fra å komme på informasjonsmøtene, gjør vi likevel oppmerksom på tidspunktet nå. Vedlagt følger sammendrag av den informasjon som har vært gitt på informasjonsmøtene. Powerpoint-presentasjonen som har vært benyttet på møtene er tilgjengelig på borettslagets hjemmeside.

Oslo, 28. mai 2004
styret

(dette rundskriv settes inn i informasjonspermen, del 9. Nye beboere som ikke har fått informasjonsperm ved overtakelse av leiligheten må melde fra om dette til styret)

NYE BALKONGER, VEDLEGG TIL RUNDSKRIV 1/2004
Følgende er notat utarbeidet av OPAK til utdeling på informasjonsmøtene:

BAKGRUNN
På oppdrag for styret i Etterstad Nord BRL har OPAK utarbeidet tilbudsgrunnlag og innhentet priser på to alternativer for nye balkonger:
Alternativ 1: Nye balkonger med vanlig rekkverk uten mulighet for innglassing.
Alternativ 2: Nye balkonger med full innglassing med skyv- og svingbare vinduer.
Forusetningen bygger på en forhåndskonferanse med plan- og bygningsetaten der det ble gitt aksept for nye rektangulære balkonger med bredde x lengde=1,6 x 4,2 m.

I hovedtrekk innebærer arbeidene at:
1) Eksisterende veggkledning innenfor ny balkong, balkonger, vindskjermer og markiser
fjernes. 2) Det monteres stålsøyler inne ved vegg for opplegg av nye balkonggulv av betong.
3) Betonggulv henges opp på stålsøyler. Rekkverk eller innglassing monteres.
4) Supplerende arbeider inne på balkong med ev. ny kledning.
5) Evt. elektroarbeider (lampe, stikk og varmelist).
6) Montering av blomsterkasse og flaggholder med norsk balkongflagg.

Fremdrift
Ved positivt vedtak på ekstraordinær generalforsamling 09.06.2004 vil arbeidene kunne starte i september/oktober. Arbeidene forventes å vare fra 11 til 15 mnd., avhengig av valgt alternativ.
Beboere må påregne å være uten tilgjengelig balkong i 3 mnd. Helårsdrift må påregnes. Som sikring mot fallulykke må dør trolig sperres en kort periode (ved fjerning av eks. balkong).

Kostnader med virkning for husleie De tilbudte løsningene er foreløpig budsjettert til kr. 26,1 mill. for balkong med vanlig rekkverk, og kr. 40 mill. for full innglassing. Alle beløp inkl. moms. De samlede huslieinntekter for 2003 fordelt på antall leiligheter gir en gjennomsnittlig husleie på kr. 2495,- pr. mnd. Med en rentesatts på 6% og 26,1 mill. over 15 år, kan rekkverksalternativet gi en økning i husleien på kr. 780,- med en ny gjennomsnittlig husleie på kr. 3,275-.
Med en rentesats på 6% og 40 mill. over 15 år, kan innglassingsalternativet gi en økning i husleien på kr. 1195, med en ny gjennomsnittlig husleie på kr. 3690,-.
For OPAK as, Morten Langvik.